Правилник

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСБ - РАЗВЪДНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този правилник определя структурата и функциите на АСБ -Развъдна при провеждане на селекция в свиневъдството, с цел усъвършенстване на съществуващите и създаване на нови породи и линии свине с високо репродуктивни, угоителни и кланични качества, подходящи за чистопородно развъждане, междупородно кръстосване и хибридизация. АСБ - Развъдна упражнява дейността си в нуклеусовите / племенни / стада, репродуктивните стада, които са част от структурата и представляват регионални представителства.

Лиценз за производство и продажба на свине за разплод се издава от министъра на МЗХ по предложение на развъдната асоциация, която контролира селекционния процес.

Лиценз се издава на юридически и физически лица, когато са създадени необходимите условия за провеждане на селекционна работа, определени в развъдната програма за съответното ниво на развъждане / нуклеус или репродуктор/, регламентирани в правилника. АСБ - Развъдна изпълнява селекционната си програма в племенните /нуклеуси и репродуктори/ ферми.

Лиценз се отнема, когато производителите на свине за разплод не изпълняват правилника за селекционната програма на АСБ - Развъдна, или трайно не достигат параметрите по отделните селекционни признаци залегнали в нея.

Правилникът регламентира:

  • Структура на АСБ - Развъдна
  • Функции и отговорности

 

СТРУКТУРА

І. Централно управление Централния офис се определя съгласно регистрацията на АСБ

1. УС - избира се от ОС

2. Председател

3. Главен селекционер - назначава се от Председателя на АСБ ІІ. Регионални представителства - определят се от УС . Регионално представителство може да бъде всяко юридическо лице, притежаващо племенни стада, има подписан Договор с АСБ - Развъдна, разполага със специалисти със зоотехническо образование за осъществяване на селекционна дейност - селекционер.

ДЕЙНОСТ


І. УС - приема и утвърждава:


1. Селекционната програма на АСБ- Развъдна

2. Правилник за дейността

3. Структура на асоциацията

4. Определя регионалните представителства.

5. Взема всички решения в областта на селекцията.


ІІ. Председател:


1. Работи под ръководството и контрола на УС и осигурява изпълнението на взетите решения.

2. Организира и контролира изпълнението на селекционната програма и Правилника за дейността на АСБ - Развъдна.

3. Назначава Гл. селекционер и селекционер към централно управление.

4. Подписва договорите за регионални представителства.


ІІІ. Главен селекционер:


1. Контролира дейността на регионални представителства

2. Събира информация от регионалните представителства за продуктивността, която се контролира в тях, обобщава данните по породи и съответното ниво на развъждане /нуклеус, репродуктор/

3. Два пъти годишно публикува данни за селекционните резултати по породи стада в информационен бюлетин.

4. Предава два пъти годишно на ИАСРЖ данни за продуктивността, която се контролира в стопанствата.


ІV. Регионални представителства:


1. Изготвят селекционна програма за съответната порода и ниво на развъждане, която провеждат, съгласувана с ЦУ на АСБ - Развъдна. Програмата не трябва да противоречи на РП на АСБ. Трябва да конкретизира - селекционни цели, порода, метод на развъждане, методика за определяне на развъдната стойност на животните, контролирани продуктивни показатели, идентификация за съответното стадо.

2. Води зоотехнически регистър /картотека с племенните картони на свине майки и нерези съдържащи:: - № на татуировка на свинята майка / нерез - BG № - Дата на раждане - Порода - Брой цицки - Педигре до ІІІти пояс - Резултати от собствена продуктивност - Данните от работния картон

3. Води зоотехническите книги и документация при провеждане на селекцията. - Работен картон на свиня майка - № на майката BGN. Дата на заплождане, нерез, дата на опрасване, живородени, мъртво родени, тегло на прасилото при раждане, брой отбити - Регистър на осеменяванията - Регистър на опрасванията - Регистър за натовареността на нерезите - Книга за собствен ремонт в нуклеусите - Случен план за нуклеусите - Листи за данните на продуктивните качества на животните по собствена продуктивност. - Сертификати в нуклеусите при продажба на племенни животни. - Опис на продадените за разплод в репродукторите.


Приет на УС на АСБ на 14.07.2009г. в гр. Шумен