Дейност

Асоциацията на свиневъдите в България е регистрирана и като развъдна организация през март 2001г. с цел запазване на генофонда и подобряване на развъдната работа по усъвършенстване на генетичната структура на чистопородните и хибридни свине. Отпускането на субсидии през годините на развъдните организации позволи АСБ–Развъдна да развие дейността си по селекция и репродукция. В резултат на това през 2011г. беше подновен лиценза на АСБ-Развъдна за нов десетгодишен период. Съвместната работа с МЗХ и ИАСРЖ по усъвършенстване на нормативната база и засилване на контролните функции по места доведе до подобряване на показателите през годините. Поради регистрацията и на други развъдни асоциации в отрасъл свиневъдство членовете на АСБ-Развъдна са между 25 -30 фирми.

През последните три години резултатите от дейността на АСБ - Развъдна са следните:

През 2009г. АСБ - Развъдна контролира в двете нива на развъждане /нуклеус и репродуктор/ общо 12 283 свине майки, за които са сключени договори за селекционно – племенна работа с 26 свиневъдни фирми за породите: ГБ и ЛС от английски произход, Йоркшир от холандски и датски произход , ЛССН, ДБ. От контролираните през годината основни свине – майки са получени 22 788 прасила с общ брой живородени прасета 259 741 бр. Средната плодовитост на свинете - майки по породи е както следва: ГБ – 11,6 получени броя ж.р.прасета; ДБ – 11,5; ЛС – 11,3. Броят на прасетата на 21-я ден е в следните граници: 10,7 до 11,0 бр. Ежедневно се контролират запложданета на свинете-майки, маркират се прасенцата при раждане и на 21-я ден и така също се контролира и живото тегло на прасетата, което са движи в границите между 59,1 – 65,2 кг в прасило за различните породи. Средната възраст за достигане на 90 кг живо тегло за женските прасета е 164,7 дни, а при нерезчетата 157,8 дни. Средната дебелина на сланината се движи в границата от 15,8 – 39,4 мм, а процента на постно месо в трупа на преценените прасета е в границата 49% - 58%.

През 2010г. в двете нива на развъждане /нуклеус и репродуктор/ са контролирани общо 12 715 броя свине - 336 броя нерези и 12 379 броя свине-майки, за което са сключени договори за селекционно - племенна работа с 25 свиневъдни фирми за породите: Голяма Бяла и Ландрас от английски произход, Дунавска бяла и др. Получени са 9 317 прасила с общ брой живородени прасета 105 921 броя. Свинете-майки притежават висока плодовитост - средно 11.4 броя, както и много добри майчини качества - средната млечност на 21-я ден е 65.1 кг на прасило. Плодовитостта на свинете-майки по породи е: ГБ - 11.8 получени броя живородени прасета; ДБ - 10,2 бр. прасета; ЛС -11.3 броя прасета. Броят на прасетата на 21- я ден е границите 9,6 – 11.1 броя. Сравнявайки резултатите получени през годината с тези получени през 2009г. по отношение на плодовитостта на свинете-майки се наблюдава повишение – напр. при породата Голяма Бяла - 11.6 бр. получени живородени прасета – 11.8 бр. за 2010 г. При репродуктивните стада от 13 391 броя прасила са получени 158 282 броя живородени прасета –11.8 бр. Селекционната дейност в свиневъдството е непрекъснат процес. Ежедневно се контролират: заплождането на свинете-майки, маркират се прасенцата при раждане и на 21-я ден и така също се контролира и живото тегло на прасетата, което се движи в следните граници - 51.0 до 65.0 кг ж.т. на прасило за различните породи. Извършва се преценка по собствена продуктивност за признаците; интензивност на растежа; дебелина на сланината; процент на постното месо в трупа. След направената развъдна оценка се изключват от разплод ниско продуктивните животни и на тяхно място се включват млади животни получили най-висок клас /индекс/. Средната възраст за достигане на 90 кг живо тегло за женските прасета е 170.3 дни, а при нерезчетата е 158.8 дни. Средната дебелина на сланината се движи в границата от 15.6-34.7 мм, а процента на постно месо в трупа на преценените прасета е границата 52.8 -59.7%. По отношение на интензивността на растежа се наблюдава съществено разнообразие. Установените стойности за този признак показват, че с по-интензивен растеж са женските прасета от породата Голяма бяла - 152.4 дни и Ландрас във фермата на ЕТ „Грими-Х.Хюсеин”, гр. Пещера, докато животните от породата Дунавска бяла в Експерименталната база на ИЗ гр.Шумен са нараствали по-бавно - за 240 дни.

За 2011г. в двете нива на развъждане /нуклеус и репродуктор/ се контролират общо 14 037 броя свине - 354 броя нерези и 13 683 броя свине-майки, за което са сключени договори за селекционно - племенна работа с 30 свиневъдни фирми за породите: Голяма Бяла и Ландрас от английски произход, Дунавска бяла и Холандски Йоркшир. Получени са 15437 прасила с общ брой живородени прасета 178 539 броя. Свинете-майки притежават висока плодовитост - средно 11.6 броя, както и много добри майчини качества - средната млечност на 21-я ден е 65.1 кг на прасило. Плодовитостта на свинете-майки по породи е: ГБ - 11.6 получени броя живородени прасета; ДБ - 11,3 бр. прасета; ЛС -11.1 броя прасета. Броят на прасетата на 21- я ден е в границите 10,6 – 10.8 броя. При репродуктивните стада от 9 930 броя прасила са получени 115 972 броя живородени прасета –11.7 бр. Живото тегло на прасетата се движи в границите - 63.1 до 67.5 кг ж.т. на прасило за различните породи. Извършва се преценка по собствена продуктивност за признаците; интензивност на растежа; дебелина на сланината; процент на постното месо в трупа. След направената развъдна оценка се изключват от разплод ниско продуктивните животни и на тяхно място се включват млади животни получили най-висок клас /индекс/. Средната възраст за достигане на 90 кг живо тегло за женските прасета е 170.3 дни, а при нерезчетата е 158.8 дни. Средната дебелина на сланината се движи в границата от 16.4-34.7 мм, а процента на постно месо в трупа на преценените прасета е границата 52.5 –62.2.7%. По отношение на интензивността на растежа се наблюдава съществено разнообразие. Установените стойности за този признак показват, че с по-интензивен растеж са женските прасета от породата Ландрас-151 дни във фермата на ЕТ”Томи-Веселка Папазова”, Пазарджик, породите Голяма бяла - 152.4 дни и Ландрас-156,4 дни във фермата на ЕТ „Грими-Х.Хюсеин”, гр. Пещера, както и ж.прасета Ландрас-152,6 дни на “Агротайм”ООД-Разград докато животните от породата Дунавска бяла в Експерименталната база на ИЗ гр.Шумен запазват по – бавен растеж на нарастване - 240 дни.